KMK Nomor 15/MK.10/2019 (USD: 14,260.00 | AUD: 10,111.63 | GBP: 18,933.63 | SGD: 10,541.59 | JPY: 12,798.57)


 

  Kurs Pajak : KMK Nomor 15/MK.10/2019,   USD : 14,260.00    AUD : 10,111.63    GBP : 18,933.63    SGD : 10,541.59    JPY : 12,798.57    EUR : 16,151.05    CNY : 2,123.53